Rokovanie Predsednictva

9.12.2009

- priority odborných komisií ZZP SR a oblasti spolupráce všetkých zdravotných poisťovní

- rozpočet ZZP SR na rok 2010 

15.10.2009

- MPK k novelám zákonov 580 a 581

- schválenie doteraz vykonaných prác v "Best practice" - ŠAS

- Workshop "Nové platobné metódy - DRG" 

1.7.2009

Závery z rokovania DK ZZP SR

Aktualizácia úloh pre odborné komisie

20.5.2009

Problematika "aprílovej" novely 581

Vyhodnotenie aktivít odborných komisií

WB - Health Insurance and Competition

1.4.2009

Predsedníctvo ZZP SR rozhodlo o úprave  Stanov ZZP SR (poverenieprezidenta ZZP SR vykonávaním funkcie výkonného riaditeľa ZZP SR).

Predsedníctvo ZZP SR zvolilo za prezidenta ZZP SR MUDr. Eduarda Kováča. 

26.2.2009

Aktuálny vývoj finančných zdrojov a vývoj zmluvných rokovaní s PZS.

14.1.2009

Definovanie rozhodujúcich úloh odborných komisií pre rok 2009

September - December 2008

Kroky ZZP SR v súvislosti s novelou zákonov 581/580

Kroky ZZP SR v súvislosti s NV o VMS

Ďalší postup v diferenciácii PZS

Problematika jednotných váh kritérií v súvislosti s §7 ods.4 Z. 581

Rokovania so zdravotníckymi organizáciami

Úlohy odborných komisií ZZP SR

eHealth

Výstupy z projektu „Váhy diagnóz"

Stratégia projektu „Best practice"

Výsledky hodnotenia spokojnosti pacientov s nemocnicami

6.8.2008

MPK k návrhu novely 581/580

Aktivity odborných komisií ZZP SR

Projekt diferenciácie nemocníc

27.5.2008

Stratégia postupu ZZP SR pri novelizácii 581 (580 a súvisiacich predpisov)

Spoločný prieskum spokojnosti pacientov s nemocnicami

Novelizácia NV o verejnej minimálnej sieti - informácia prezidenta ZZP SR z rokovania odbornej komisie MZ SR pre ambulantnú sieť

Konferencia ZZP SR 18.6.2008 - rozdelenie prednášajúcich sa ZZP SR

Diferenciácia nemocníc - indikátory kvality za r. 2007

Prezentácia financovania projektu spoločného portálu

16.4.2008 Plénum ZZP SR

V súlade so Stanovami ZZP SR P-ZZP spolu s Plénom ZZP vyhodnotilo aktivity za uplynulý rok a potvrdilo strategické zámery pre rok 2008. Prezident ZZP SR Igor Dorčák predniesol sumarizujúcu správu, v ktorej pripomenul rozhodujúce aktivity orgánov ZZP SR v uplynulom roku:

Zabrániť ministerstvom zdravotníctva a vládou navrhovaným neakceptovateľným legislatívnym zmenám v systéme zdravotného poistenia. Na záver r. 2006 a vo februári 2007 sa to podarilo.

Vláda však pokračovala v krokoch proti súkromným ZP a uznesenie č 462 z 23.5.2007 už hovorilo jasnou rečou:

„dosiahnuť také legislatívne, inštitucionálne a ekonomické nástroje, ktoré budú postupne viesť k vytvoreniu jednej verejnoprávnej zdravotnej poisťovne

ZZP SR vyvinulo všetky možné aktivity na zabránenie krokom rezortu, vlády a koalície (ktoré sa niesli mimo rámca Programového vyhlásenia vlády SR).

K tým najvýznamnejším aktivitám patrili:

7. februára - odborná konferencia ZZP SR "Kroky k rozvoju"

na ktorej bola prezentovaná publikácia "Základné rámce zdravotnej politiky pre roky 2007 - 2010"

Nasledovali:

JARNÁ ARGUMENTAĆNÁ A MOBILIZUJÚCA KAMPAŇ - „zdravotníctvo v ohrození"

29. mája ZZP SR po takmer 2-mesačných prípravách zorganizovalo (spolu so SLS) a

zabezpečilo celosektorový konsenzus 20 najvýznamnejších zdravotníckych organizácií schválením dokumentu:

"Aktuálne priority" pre racionálny rozvoj základných rámcov zdravotnej politiky slovenského zdravotníctva (tzv. 48 bodov)

ZZP SR spolu s vrcholovými predstaviteľmi zdravotníckych organizácií tento dokument predstavilo na pôde NR SR - Výboru pre zdravotníctvo

V júli a auguste bolo ZZP SR organizátorom najväčšej petície v histórii slovenského zdravotníctva - „za pluralitné a rovnoprávne zdravotníctvo" - keď sa za 6 týždňov nazbieralo vyše 155 tisíc podpisov a petíciou sa musela zaoberať NR SR.

Nasledovala:

JESENNÁ ARGUMENTAČNÁ A MOBILIZUJÚCA KAMPAŇ - „povedzme nie rušeniu zdravotných poisťovní"

Okrem týchto externých aktivít boli viaceré tzv. interné aktivity, ktoré mali za cieľ podporu snažení ZP - členov ZZP SR. Snáď k najdôležitejším patrila a patrí diferenciácia nemocníc na základe kritérií kvality a efektivity.

12.3.2008

Výstupy z rokovaní odborných komisií ZZP a ďalšie kroky

Odborná konferencia ZZP SR 18.6.2008

Závery Dozornej komisie ZZP SR

Výjazdové rokovanie ZZP SR a Svazu zdravotních pojišťoven ČR v apríli

Aktuálne