Ciele

Ciele Asociácie zdravotných poisťovní Slovenskej republiky

  1. Základné ciele Asociácie sú:
    1. presadzovať záujmy zdravotných poisťovní v systéme zdravotníctva a zdravotnej politiky Slovenskej republiky;
    2. presadzovať kontinuálne zlepšovanie kvality zdravotného poistenia;
    3. zabezpečovať prijatie vhodných opatrení s cieľom skvalitnenia preventívnej zdravotnej starostlivosti;
    4. viesť dialóg so zástupcami vrcholných orgánov štátnej správy ako aj ďalšími organizáciami, ktorých činnosť ovplyvňuje alebo môže ovplyvňovať problematiku zdravotníctva, alebo verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike.
  2. Asociácia ako oficiálny reprezentant zdravotných poisťovní na Slovensku vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky na princípoch vysokej profesionality, dobrovoľnosti, slobody názoru a prejavu, politickej neangažovanosti, čestnosti a morálnosti. V tomto smere efektívne rozširuje aj svoju medzinárodnú prezentáciu.

Aktuálne